DANSK INTRODUKTION TIL DEN ELEKTRONISKE DAGBOG

Dansk m baggrunde for Patientdagbogen                                                    Programmet er nu  beskrevet qua "Borgerdagbog": http://digitaliser.dk/group/593022

                        Dansksproget liste over de implementerede funktioner i version 19.1.1                                                Mulige målgrupper

   Åbningssiden:

 

:

 

 

Åbningssiden, hvor der er adgang til en række forklarende tekster samt manual

Den elektroniske dagbog  ”Phenomenalog” er formet som en stak med et kort for hver dag, d.v.s. hvor der automatisk dannes nye dagkort med tidsangivelser, og hvor der kan vælges forskellige former for automatiske tidsangivelser for det indtastede.

Med programmet bliver den bærbares skærm, udover et tekst-vindue, til en slags ”piktogram-klaviatur,” hvorved man kan lettes i  beskrivelser beregnet for een selv, af ens personlige hverdagsliv

Brugeren kan her vælge den tæthed eller spredthed af livsfortællen, som hun/han lyster  og  orker, styrket af muligheden for at bruge selvvalgte tegn for typikaliteter : en art stenografi der kan bruges, i sproget med en selv, og hurtigt sige mere - i hvert fald for brugeren - end mange ord. Det være sig om hyppige eller sjældne private handlinger, sociale hændelser, , krops- eller sindstilstande, planer, tanker og fantasier, radio- Tv,telefon, mail, SMS sendt eller modtaget, tekniske trakasserier etc.

Der er i øvrigt etableret muligheder  for ret let at få holdt styr på, hvor meget man ryger, hvor meget man drikker, om man får taget sin medicin og hvor længe man får sovet.

Skærmens ”klaviatur” består fra starten blot af kulørte felter organiseret som hinanden omliggende ringe eller paneler i et perspektivisk rum for hvis endevæg den skrevne tekst i dagbogen kommer ind. I disse felter kan brugeren - via menuen "Glyphs" udvælge og placere knapper med glyffer, som fra da af altid med et enkelt klik kan indskrive deres piktogram i tekstfeltet, som supplement til, hvad der i øvrigt skrives.

Det er tanken at brugen af glyfferne kan hjælpe anskueligheden af stort og småt i døgn- og ugeforløbene og hjælpe også en tilbageskuende overskuelighed med et klarere billede af omstændighederne for tekstens tilblivelse.

Dagbogens hovedvindue ser i første række således ud:

Den simplificerede version

Herunder vises, hvordan skærmen kommer til at se ud, hvis man gør samtlige funktioner synlige. Brugeren kan i menuen Detailed preferences specificere, hvad de efterhånden måtte vælge at ha med

Dagkortets centrale vindue, her med alle options synliggjorte

Forneden på skærmen kan der vises knapper til op til 36 "huskefelt-skuffer" (med rullefelter) som brugeren kan skrive direkte ind i, eller med et Ctrl +klik (uden at huskefeltet åbnes) kan slynge valgte ord eller tegn i dagbogsteksten ned i.

Der er givet et ”default” engelsk bud på etiketter til dem:  ”Today/These days”, ”MyBody”, ”Home”, ”Garden”, Spouse”, ”Children”, ”Parents”, ”Friends”, Neighbours”, Colleagues”, ”Relatives”, Books”, Music”, ”Hobby”, ”Sports”, ”Media”, ”Concepts”, ”Economy”, ”Icon-ideas” ”Ideas to optimize diary”    - Men etiketterne kan ændres frit af brugeren. så de passer til egne temaer, og på eget sprog.

Til højre på skærmen er der plad stil "låger" kan brugeren etablere ”låger” ind til sidescener på dagkortets drejescene.

Umiddelbart er kun to synlige. Een : "Oikos" til en slags generelt diagram af en funktionsopdelt hjemmekerne i en funktionsopdelt om-verden, og en anden "Body" med generelle kropsomrids.

De er indrettet til at kunne rumme  klaviaturer af glyf- familier i relation til centrale topologier, først og fremmest altså hjemmets og kroppens. Der er yderligere 5 andre, som kan udfyldes med brugerens egne baggrunde. Man kan her indlægge f.eks. sin egen boligplan, sin haveplan, kort over nabolaget eller ens arbejdsplads samt fotos, f.eks. af familie. Det er også muligt, på den enkelte dag at tegne/male på flere af disse topologier, f.eks. til markering af smerteområder på kroppen , områder i haven eller steder i hjemmet der er bearbejdet på den dag.

Dagkortets centrale Vindue.For nye brugere vil der her være ingen eller kun ganske få glyfknapper, og ingen links til andre dokumenter og programmer. Men eksemplet her demonstrerer nogenlunde hvor meget, der er plads til.

Over de nævnte  ” låger”  kan der, hvis man vælger det, fremkomme tre søge-funktions-knapper:

Search: Man kan søge igennem alle steder hvor et bestemt ord eller navn eller billedtegn forekommer i ens hidtidige dagbog.

Glyphsearch: Tilsvarende kan man søge igennem de steder, hvor en eller flere glyffer  er brugt.

Parse: Eller man kan  få lavet et dokument, hvor de linjer, ordet eller tegnet indgår  i , remses  op kronologisk med tidsangivelser på dem alle.

Til venstre er der indgang til en ugekalender, og til et adressekartotek, som bruger kan opbygge, samt til et tekstligt  refleksionsrum, der kan benyttes ved tilbagevenden til tidligere dagbogsblade.

Øverst til venstre er der ”landingspladsen”  for de, via menuen ”Glyphs” indhentede glyf-knapper.

Neden under kan bruger tilvælge en særlig port ind til  de anvendte glyffers fordeling hen over døgnets timer, opdelt hver  i seks 10-minutters–intervaller med holdeplads til 3-4 tegn i hver.

Et sådant ”døgnbilledrum” udfyldes automatisk, ved en slags filtrering fra den skrevne tekst.

Her kan man bladre tilbage gennem døgnbillederne, observere regelmæssigheder eller uregelmæssigheder igennem den tid man har brugt dagbogen

Nu er det jo klart at man i dagbogen vil skrive og sætte tegn indenfor  nogle  afgrænsede tidsrum, men tegn som vedrører det der er forløbet men først nu fortælles om, Der er derfor indrettet  en ”Retro-funktion”,  så man kan indsætte ord og tegn  til tidligere tidsadresser i dagsteksten, og også til tidligere dage, hvorved glyfferne havner på deres nogenlunde rigtige holdeplads i det temporale døgnbilledrum.

En derfra lidt forskellig funktion er ”Annotering”, hvor der kan vælges at  indføre  ord eller glyffer som tilføjelse til  en allerede skreven tekst og/eller glyf linje,

Der foranstilles derved automatisk, hvilken dag tilføjelsen er gjort, og hvis der annoteres til linjer på tidligere dagkort, anføres den vedrørte dag i den indeværende dags tekstfelt.

Der er i øvrigt etableret  muligheder for ret let at få holdt styr på hvor meget man ryger, hvor meget man drikker, om man har taget sin medicin og hvor længe man har sovet.

Der kan yderligere vises 6 små felter øverst til venstre, hvor der kan indskrives eventuelle fysiologiske måle eller tælle datas. Alle disse data kopieres automatisk til en tabel ("Statistics") når der (automatisk) laves nyt dagkort.

I menuen "Preferences" kan man vælge om de 6 fysiologi-felter skal skjules eller ses.

Men der er også indarbejdet en bredere mulighed for overhovedet at bestemme hvilke af de mange knapper og felter man ønsker vist

Dagbogen sørger selv for at der gemmes sikkerhedskopier for de sidste 4 dage, - man kan via "Preferences" bestemme, hvor mappen med disse kopier skal ligge.

For at hjælpe nye brugere er der gennemført en funktion så der til næsten alle knapper og felter er et forklaringsfelt, der vises, når man udpeger dem samtidig med at trykke på en ”Alt-knap”

I  menuerne er der etableret videre muligheder:

 - at ændre farve og størrelse af valgt tekst og placerede glyffer

 - at lave kaldeknapper til dokumenter

De to sidste muligheder indebærer, at man kan indrette dagbogen som sit primære personlige ”Skrivebord”, hvor det også kan blive noteret, hvornår man går i sin browser eller sin e.mail, åbner sit fotoalbum,, sit tekstbehandlingsprogram  etc.

Der er  yderligere indarbejdet mulighed for at producere en klon, dvs en kopi af den indretning man har fået etableret, men uden det man har skrevet, i tekstfeltet, memofelterne, reflektionsstakken, kalenderen og adressestakken.

Det betyder at omsorgspersoner kan udvikle en forhåndsindretning, der tar bestik for bestemte klientger eller klientgruppers relevanskritgerier og sprog.

Der er i programmet indeholdt detaljerede engelske beskrivelser, manual og forklaringer, der også foreligger som pdf – filer på hjemmesiden.

Det er væsentligt at såvel glyffontene som programmet er gratis – open source freeware og kan hentes på nettet i udgaver for Windows, Macintosh og Linux.

Det offentliggøres med en opfordring til samarbejde om dets vikdereudvikling, rimeligt simple oversættelse til andre sprog, og ikke mindst: udvidelse (og forbedring) af glyfforrådet.  Der er pt ca 450, men indenfor de nuværende rammer er der plads til ca 3000, - og mange af de eksisterende trænger til forbedringer.

Der er til projektet indrettet en hjemmeside  www.phenomenalog.dk  for nærmere studie af projektets baggrunde og dybere forklaringer, en samlet fortegnelse over glyfferne , en FAQ, Links og et Forum, hvor brugere kan deltage i fortløbende diskussioner af programmets svagheder og forbedringsmuligheder, indsende glyf-forslag, og få besked når der er organiseret nye udvidelser af glyf- bibliotekerne (som programmet er indrettet til at kunne downloade og genindstallere i dagbogen, - uden at man skal starte på en ny dagbogsudgave.

Kontakt: kresten.bjerg@psy.ku.dk   eller skya@webspeed.dk  

 www.psy.ku.dk/bjerg/

 

Hit Counter

 

 

 

 

HOME

INTRODUCTION

DANSK INTRO

EXPLANATIONS

GLYPHS

DOWNLOADS

USER MANUAL

FAQ

FORUM

BACKGROUND

LINKS

CREDITS

CONTACT